See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی و فناوری

دانشگاه­ ها، آموزش و پرورش، مراكز مشاوره  و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مشاوره و  تعلیم و تربیت، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

انجمن­ هاي تربیتی و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مشاوره،  تعلیم و تربیت، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی

انجمن­ هاي اولیاء و مربیان در سراسر کشور

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در  مشاوره ، تعلیم و تربیت، علوم ، علوم انسانی و علوم اجتماعی