See English Version

کارگاه آموزشی


بنابر نظر کمیته علمی همایش، قرار بر این شد که در راستای اهداف همایش برای شرکت کنندگان در همایش کارگاه هایی برگزار گردد. لذا در این راستا، بعضی از ارگان ها به صورت داوطلبانه حاضر به برگزاری شده و گواهی معتبر نیز برای افراد از سوی ارگان ها صادر خواهد گردید.